Kanal 5 Webradio

Info koment Stacione raport

Kanal 5 Webradio broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, të dy muzikë dhe fjala e folur, në hi-fi stereo. Kanal 5 Webradio broadcasters believe in providing real music variety, kështu që dëgjuesit mund të gëzojnë një katalog të gjerë të pista njohur dhe të panjohur, from Genres Classic Rock Music, Metal, Oldies Music.

Vend: Russia

Zhanret: / /

loading...

Russia Radio Stations

Popular Stations