top logo
Xronos FM broadcasts its programmes decorate its play lists for a socially and culturally diverse audience. Përveç transmetimit të një shumëllojshmëri të informacionit dhe argëtuese programeve, Xronos FM broadcasts News, Lokale Muzikë. Prodhimet e tyre dhe programet informative të bazuara përmban siç Lajme, Lokale Muzikë. Ata janë duke punuar si një urë në mes dëgjuesve dhe muzikë.
Xronos FM official website address is www.xronos.gr
Xronos FM
speakermuzikëspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Na dërgoni problemi juaj


[ Greece : Xronos FM ]