top logo
La Roka Estacion broadcasts 24/7,they plays nonstop music, trokas, shkëmb, hip-hop, ekstazë, shtëpi elektro, vend, Muzika e butë etj jetojnë në internet. The best wellknown DJ’s from from Colombia plays energetic dj songs. With having quality internet connection listeners can enjoy well organized playlist and dj songs from anywhere of the world at any place with La Roka Estacion. Për të bërë të rinjtë lidhur me botën e muzikës që ata dekoroj playlist e tyre me këngë që të rinjtë do të dashurisë. chillout and get entertained with La Roka Estacion. La Roka Estacion official website address is www.larokaestacion.com
La Roka Estacion
speakermuzikëspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Na dërgoni problemi juaj


[ Colombia : La Roka Estacion ]