top logo
Adom FM adalah medium dalam talian yang sangat komprehensif dan sumber untuk semua kejadian terbaru. Adom FM menyiarkan pelbagai jenis berita mengenai politik, hiburan, perniagaan, dan isu-isu lain yang mempengaruhi benua Afrika dan pelbagai komunitinya. Ia telah mendapat serba boleh dan mudah untuk menggunakan perkhidmatan web untuk melanjutkan pendengar kemudahan penggunaan dan keseronokan mendengar. Wawasan utama mereka adalah untuk disambungkan dengan orang Ghana 24/7. Adom FM alamat laman web tersebut www.adomonline.com
Setuju FM
speakermuzikspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Hantarkan Masalah anda


[ Ghana : Setuju FM ]