Dala FM broadcasts 24/7,they plays nonstop music, trokas, shkëmb, hip-hop, ekstazë, shtëpi elektro, vend, Muzika e butë etj jetojnë në internet. Dala FM is to make the youth connected with the music world they decorate their playlist with songs that youth will love.

Dala FM website address is ne.fm

Dala FM
speakermuzikëspeaker
Ju lutemi të prisni për 10-20 sekonda Radio është loading ...

Na dërgoni problemi juaj


[ Kyrgyzstan : Dala FM ]

 

Popular Kyrgyzstan Radio:


Tumar FM

Tumar FM

Kyrgyzstan Obondory

Kyrgyzstan Obondory