Astana FM broadcasts 24/7,they plays nonstop music, trokas, shkëmb, hip-hop, ekstazë, shtëpi elektro, vend, Muzika e butë etj jetojnë në internet. Astana FM is to make the youth connected with the music world they decorate their playlist with songs that youth will love.

Astana FM website address is ne.fm

Astana FM
speakermuzikëspeaker
Ju lutemi të prisni për 10-20 sekonda Radio është loading ...

Na dërgoni problemi juaj


[ Kazakhstan : Astana FM ]