Rakosa FM broadcasts its programmes decorate its playlists for a socially and culturally diverse audience. Përveç transmetimit të një shumëllojshmëri të informacionit dhe argëtuese programeve, Rakosa FM broadcasts diverse local productions. Prodhimet e tyre dhe programet informative të bazuara përmban të tilla si çështjet aktuale, i kuzhinës, kulturor, argëtuese dhe sportive fusha.

Rakosa FM official website address is rakosa-fm.co.id

Rakosa FM

Na dërgoni problemi juaj


[ Indonezija : Rakosa FM ]