Radio Tele Palastar broadcasts 24/7,they plays nonstop music, trokas, shkëmb, hip-hop, ekstazë, shtëpi elektro, vend, Muzika e butë etj jetojnë në internet. The best well known DJ’s from from Haiti plays energetic dj songs. With having quality internet connection listeners can enjoy well organized playlist and dj songs from anywhere of the world at any place with Radio Tele Palastar.
Radio Tele Palastar official website address is www.radiotelepalastar.com

Radio Tele Palastar
speakermuzikëspeaker
Ju lutemi të prisni për 10-20 seconds Radio is Loading...

Na dërgoni problemi juaj


[ Haiti : Radio Tele Palastar ]