Radio Bintang Tenggara broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, zarówno muzyka i słowo mówione, w hi-fi stereo. Radio Bintang Tenggara broadcasters believe in providing real music variety.

Radio Bintang Tenggara official website address is www.radiobintangtenggara.com

Gwiazdy Radio Wschód
speakermuzykaspeaker
Proszę czekać 10-20 seconds Radio is Loading...

Wyślij nam swój problem


[ Indonezja : Gwiazdy Radio Wschód ]