Uhuru FM broadcasts its programmes decorate its playlists for a socially and culturally diverse audience. Selain siaran pelbagai maklumat dan hiburan, Uhuru FM broadcasts diverse local productions. Produksi mereka dan program maklumat berdasarkan mengandungi seperti hal ehwal semasa, masakan, budaya, hiburan dan sukan bidang.

Uhuru FM website address is uhurufm.co.tz

Uhuru FM
speakermuzikspeaker
Sorry this Radio station is currently offline. Please select another one...

Hantarkan Masalah anda


[ Tanzania : Uhuru FM ]