Duma FM broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, kedua-dua muzik dan perkataan yang diucapkan, dalam hi-fi stereo. Duma FM broadcasters believe in providing real music variety, jadi pendengar boleh menikmati Katalog besar trek yang diketahui dan tidak diketahui.

Duma FM official website address is www.dumafm.co.bw

Duma FM
speakermuzikspeaker
Sila tunggu 10-20 saat radio Memuatkan ...

Hantarkan Masalah anda


[ Mix : Duma FM ]